Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z niniejszej strony internetowej (Serwisu), w szczególności dokonujących elektronicznego zgłoszenia do udziału lub biorących udział w 31 Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego w Mielnie, która odbywa się w dniach 19-21 maja 2023 roku, przez firmę Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie, ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno, zwaną dalej Administratorem danych.

I. Definicje
1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
2. Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora.
3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Spartakiada – 31 Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego w Mielnie, która odbywa się w dniach 19-21 maja 2023 roku.

II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie, ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) w Ekoprzedsiębiorstwie Sp. z o.o. można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: politowski@ekoprzedsiebiorstwo.pl lub telefonicznie 94 31 89 750.

III. Podstawa prawna
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

IV. Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Spartakiady, przyjmowaniu zgłoszeń do udziału w Spartakiadzie i ich zmian, relacjonowania przebiegu Spartakiady, w szczególności w celu:
• założenia konta w Serwisie internetowym,
• kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną,
• realizacji i obsługi zgłoszenia do udziału w Spartakiadzie oraz realizacji umów zawartych w związku z organizacją Spartakiady,
• publikacji wyników, sprawozdań z zawodów oraz utrwalania i wykorzystania wizerunku na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach i informatorach branżowych,
• ewentualnego dochodzenia roszczeń,
• dostosowania Serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników,
• tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisów, a w tym statystyk oglądalności.
Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń.

V. Zakres i sposób przechowywania danych
Administrator zbiera dane osobowe w procesie przyjmowania zgłoszeń przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i ich pracowników do udziału w Spartakiadzie. Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in.: imię i nazwisko osoby fizycznej, jej adres, PESEL, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie, jej stanowisko, dział, e-mail i telefon, a w przypadku korzystania z Serwisów internetowych Administratora również adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Dane są przechowywane przez Administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów internetowych.
Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy lub wywiązania się z prawnie nałożonego obowiązku.
Administrator danych oświadcza też, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu oraz optymalizacji przekazu w zakresie Serwisów internetowych Administratora.

VI. Dane zbierane automatycznie
Administrator informuje, że podczas korzystania z należących do niego Serwisów internetowych zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies.
Administrator informuje, że od momentu połączenia się użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja m.in. o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące m.in.. numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:
1. konfiguracji serwisu
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
– zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych;
5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
6. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych m.in. Facebook.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące udostępnienia swojej lokalizacji oraz plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy, kogo dane osobowe są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD) w Ekoprzedsiębiorstwie Sp. z o.o za pośrednictwem e-maila: politowski@ekoprzedsiebiorstwo.pl
Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

VIII. Bezpieczeństwo danych
Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: politowski@ekoprzedsiebiorstwo.pl.
Administrator danych oświadcza, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu oraz optymalizacji przekazu w zakresie Serwisów internetowych Administratora.

IX. Postanowienia końcowe
Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych: ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.